Užsakymai: 8 684 74099

Privatumo taisyklės  UAB „ARTstatyba“ patvirtina, kad asmens duomenų apsauga  yra  svarbi mūsų klientams, todėl įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis. Kas yra asmens duomenys?
Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita informacija). Siekdami suteikti aukščiausios kokybės paslaugą bei tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus savo klientams, mums reikia tam tikrų Jūsų asmens duomenų. UAB „ARTstatyba“ įsipareigoja tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tokia apimtimi, kiek būtina įgyvendinti konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui. Kokiu tikslu renkami (tvarkomi) asmens duomenys?
Klientų asmens duomenis renkame tam, kad galėtume suteikti Jums mūsų teikiamas paslaugas ir atlikti su jomis susijusius veiksmus:pasidalinti su Jumis naujienomis, kurių turinys yra Jums naudingas ir aktualus;
informuoti Jus apie mūsų vykdomą veiklą;
pateikti Jums pasiūlymus;
Susisiekti su Jumis tarpusavio sutarčių vykdymo klausimais;
prireikus galėti Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume bendradarbiavimo istoriją ir galėtume atsakyti į Jums rūpimus klausimus.
Mums gali reikėti asmens duomenų ir šiais tikslais:·         darbuotojų ar su įmone susijusių asmenų (t. y. subjektų, teikiančių bendrovei paslaugas pagal sutartis) tiesioginių funkcijų ir sutarčių įgyvendinimui.Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas
UAB „ARTstatyba“, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).UAB „ARTstatyba“ tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekdama sudaryti ir (arba) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis UAB „ARTstatyba“ įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl UAB „ARTstatyba“ teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).Teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra sutartis su UAB „ARTstatyba“ (arba prašymas sudaryti sutartį, užsakymo pateikimas, registracija internete ir/arba susirašinėjimas elektroniniu paštu). Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi davus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu). Sutikimas turi būti aiškiai išreikštas, savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti  paprastai ir nemokamai atšauktas. Asmens duomenų rinkimas
UAB „ARTstatyba“ asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų, tačiau kartais duomenys gaunami iš partnerių (subrangovų) ir jų atstovų, darbuotojų, ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų sutarčiai vykdyti, sutarčių. Kam  teikiame Jūsų duomenis?
UAB „ARTstatyba“, tvarkydama asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo. Tokia prievolė kyla iš  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas). Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu arba atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims. 
Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis Mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį. Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?
Tvarkomi asmens duomenys saugomi dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų (senaties laikotarpis). Nebereikalingi asmens duomenys yra sunaikinami. Kaip saugome Jūsų duomenis?
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes įgyvendiname konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Jūsų teisės

Jūs turite teisę:·         gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip mes juos tvarkome;·         kreiptis į Mus su prašymu pataisyti savo asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turėtumėte pateikti prašymą, kurį gavę mes patikrinsime pateiktą informaciją ir imsimės reikiamų veiksmų. Mums labai svarbu turėti tikslius Jūsų asmens duomenis;·         kreiptis į Mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei Jums susipažinus su savo asmens duomenimis nustatote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;·         nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB „ARTstatyba“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;·         bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;·         nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) Jūs taip pat turėsite teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą. Dėl šių teisių įgyvendinimo galite kreiptis į UAB „ARTstatyba“, į.k. 300646198, tel. +370 674 36305, el. paštas artstatyba@gmail.comJūs taip pat turite teisę, neapribojant kitų galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad su Jumis susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant Reglamentą.